Over Aynimundo

WAT WIJ DOEN

WAT WIJ DOEN

Preventie

We ontwikkelen programma’s om geweld op scholen tegen te gaan. Met het introduceren van meer creatieve vormen van onderwijs  bieden we alternatieven voor lijfstraffen en autoritaire onderwijssystemen. Ook geven we workshops aan ouders om een harmonieuze sfeer in huis, gebaseerd op genegenheid en respect, te stimuleren,

 

Participatie

Het leslokaal moet een plek zijn waar de leerlingen worden opgeleid tot zelfstandige, verantwoordelijke, participerende en kritische burgers. Centraal hierbij staat een harmonieuze omgang met elkaar en de docent.

Door het maken van kunst stimuleren we de kinderen en jongeren hun emoties en gevoelens te uitten en zo bevorderen we de ontwikkeling van persoonlijke, sociale en participatieve vaardigheden.

 

Promotie

We bevorderen een vreedzame cultuur op basis van respect voor elkaar, solidariteit en diversiteit zonder discriminatie van welke aard dan ook.

 

Bescherming

Het helpen van kinderen en jongeren met een handicap om hun vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen. Een actieve deelname van hun familie en gemeenschap is hierbij van belang om acceptatie en betrokkenheid te stimuleren.

 

PARTNER:

Verein zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Lateinamerika apia 

SWOdocu welfare organization, Switzerland 

Zukunftsstiftung Entwicklung, Deutschland


Kindernothilfe, Germany

 

Stichting Aynimundo Nederland

Visie en missie

ONZE VISIE is het zijn van een toonaangevende organisatie in het stimuleren van een ecologische, democratische en gelijkwaardige cultuur gebaseerd op respect en gelijke rechten voor alle mensen.

 

ONZE MISSIE is het stimuleren en versterken van initiatieven van groepen gebaseerd op het principe van wederzijdse hulp en solidariteit. Wij willen kwalitatief hoogstaand en professionele hulp leveren en zo bijdragen aan een integrale en duurzame ontwikkeling.

 

Werkveld

We werken vanuit twee elkaar aanvullende programma’s, gestructureerd en ontworpen door professionals:

  1. Onderwijs en Cultuur programma
  2. Plataforma Urbana

 

 

Beschrijving van de programma’s

Programma Onderwijs en Culturele betrokkenheid.

 

Het doel van dit programma is dat kinderen, adolescenten en jongeren zelf de hoofdrolspelers zijn in een cultuur die zich op eerlijke, democratische en ecologische wijze ontwikkelt. Dit doen we doormiddel van het ontwikkelen van hun persoonlijke en sociale vaardigheden en door een participatieve houding te stimuleren. 

 

Daarvoor hebben we verschillende educatieve modules ontworpen voor de kinderen, adolescenten en jongeren zelf, hun docenten en hun familie. Dit gemeenschappelijke project stimuleert een vredige en geweldloze leefsituatie. Centraal hierbij staat vrijheid van meningsuiting doormiddel van kunst, solidariteit en kritisch denken. Door dit als ‘realiteit’, als nieuwe manier van ‘zijn’,  aan te dragen, proberen we de problemen binnen gezinnen, scholen en gemeenschappen aan te pakken.

Tegelijkertijd bevordert deze houding de positie en rechten van mensen met een handicap door meer bewustzijn te creëren en deze kinderen en jongeren meer te betrekken in de samenleving. Zodoende vergroten we hun toegang tot voorzieningen, therapie, onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Op deze manier strijden we voor sociale integratie en gelijke kansen.

 

Plataforma Urbana

 

Het architectenbureau van Aynimundo houdt zich bezig met stedelijke en milieukundige problematiek. Het zoekt nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling, gebaseerd op de huidige behoefte en heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden in de stad. We leveren technisch advies, met name gericht op de mensen die in de armste delen van de stad leven. We stimuleren:

  • Actieve participatie is één van onze belangrijkste uitgangspunten. Een project wordt niet gestart op basis van ideeën uit ons kantoor, maar is altijd resultaat van actieve samenwerking met alle betrokken partijen.
  • Ecologisch en organisch ontwerp. Onze ontwerpen worden gebaseerd op de behoefte van de gemeenschap waarvoor en waarmee we werken; op de mens in zijn leefomgeving (habitat) en verbonden met de plek waar wordt gebouwd (genius loci). Het introduceren van schoonheid in een vaak lelijke en verwaarloosde omgeving kan anderen inspireren zich ook met de plek te verbinden.
  • Respect voor het milieu. We gebruiken zo veel mogelijk duurzame materialen, die goed bestand zijn tegen het plaatselijke klimaat. Duurzame afval- en afvalwaterverwerking is daarbij van belang.